Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.

Prawo dokładnie określa w jakich przypadkach bezwzględną koniecznością jest spisanie umowy u notariusza. Nie każde okoliczności tego wymagają, lecz warto zwrócić uwagę na to iż zawsze jest to pewność i bezpieczeństwo w przypadku ważnych dla nas transakcji. Transakcją taką może być kupno lub sprzedaż mieszkania. Często na szali stawiany jest dorobek całego życia strony kupującej lub sprzedającej.


Do czego służy umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna zawierana jest celem określenia warunków jakie będą musiały zostać spełnione, aby została zawarta umowa właściwa, czyli inaczej umowa przyrzeczona. Umowa przedwstępna zawierana jest przy porozumieniu stron, gdzie obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego). Nie ma wymogów prawnych, aby umowa przedwstępna musiała zostać zawarta u notariusza jednak warto zabezpieczyć taką umowę, gdyż zawarta w formie aktu notarialnego daje większe możliwości egzekwowania warunków umowy.

Umowa przedwstępna nie przenosi jeszcze praw własności na kupującego lecz zobowiązuje sprzedającego do zbycia określonej nieruchomości za ustaloną cenę w określonym terminie, wyznaczonej osobie. Umowa przedwstępna zawiera szereg warunków, które muszą zostać spełnione oraz ustaleń względem przyszłej transakcji – jednocześnie istnieje możliwość późniejszego uzupełniania o nowe postanowienia umieszczane w treści umowy. Umowa taka będzie zawierała między innymi termin zawarcia umowy przyrzeczonej (jeśli w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie zostanie wyznaczona data, nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna przy kupnie / sprzedaży nieruchomości.

Do najczęściej zawieranych umów należą Umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży nieruchomości. Są to najczęściej spotykane formy umów przedwstępnych podpisywanych u notariusza. Najczęściej powodem zawarcia umowy przedwstępne u notariusza jest konieczność pozyskania przez kupującego środków na pokrycie całkowitych kosztów zakupu. Umowa przedwstępna zawierana jest ze względów umożliwienia przeprowadzenia czynności warunkujących do zawarcia umowy przyrzeczony. Częstymi powodami zawieranie umów przedwstępnych jest nie tylko konieczność pozyskania przez kupującego środków na zakup nieruchomości, ale również może być niezbędny czas na wyprowadzenie lokatorów. Często powodem może być umożliwienie sprzedającemu wyprowadzki, która nie będzie powodowała zbytnich trudności i dyskomfortu, przy normalnym funkcjonowaniu. W końcu każdy potrzebuje chwili czasu na poprawnie przeprowadzoną przeprowadzkę. Powodem może być również uregulowanie stanu prawnego mieszkania. Często przy wyprowadzce z lokalu następuje podniesienie standardu życia i przeniesienie się do własnego domu. Wiąże się to również z uzyskaniem odpowiednich wymagań i zezwoleń dotyczących zabudowy czy modyfikacji w odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego. Umowa przedwstępna dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości musi dokładnie wskazywać jaka Nieruchomość jest przedmiotem transakcji oraz jaka cena została ustalona.

Czym ryzykujemy nie zawierając umowy przedwstępnej sporządzonej u notariusza?

Umowa przedwstępna nie ma wymogu spisania u notariusza. Może być spisana przez strony w formie zwykłej umowy cywilnoprawnej. Lecz warto pamiętać, że wszelkie umowy cywilnoprawne nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia dla obu ze stron – nawet, gdy jest to umowa sporządzona na piśmie. Najczęściej umowę przedwstępną przygotowuje się przy dokonaniu transakcji na nieruchomości. Należy w tym przypadku wyważyć bilans zysków i strat posiłkując się jedynie własnoręcznie spisaną umową lub co niesie ze sobą niezwykłe ryzyko – umową ustną. Zakup nieruchomości najczęściej związany jest z całym dorobkiem życia, dlatego warto pokusić się o dodatkowe zabezpieczenia transakcji. W przeciwnym wypadku ryzykujemy nie tylko utratę środków czy nieruchomości – ryzykujemy również tym, że zostaniemy obciążeni z tytułu roszczeń odszkodowawczych.

Umowa przedwstępna zawierana u notariusza. Zabezpieczenie sprzedaży
Umowa przedwstępna u notariusza. Zabezpieczenie kupna sprzedaży nieruchomości umową przedwstępną.


Jeśli kontrahent nie wywiąże się z umowy i nie sprzeda lokalu kupującemu, istnieje możliwość domagania się przed sądem, aby mimo niedotrzymania umowy przedwstępnej, zrealizował umowę przyrzeczoną. Orzeczenie sądu będzie stanowiło w tym przypadku oświadczenie woli sprzedającego. W przypadku braku zabezpieczenia transakcji u notariusza możemy realizować jedynie roszczenia odszkodowawcze, które ograniczają się jedynie do zwrotu wydatków poniesionych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej. Będą to jedynie koszty sporządzenia umowy czy opłaty sądowe lub skarbowe. W przypadku braku pieczęci notariusza na umowie przedwstępnej ryzykujemy również tym iż sąd czy urzędy nie będą mogły uznać naszych dokumentów.

Przed czym zabezpiecza umowa przedwstępna zawarta u notariusza?

O ile umowę cywilnoprawną można podważyć z błahego powodu, w przypadku aktu notarialnego nie będzie już to takie łatwe. Umowa przedwstępna sporządzona u notariusza daje bezpieczeństwo transakcji. Posiadając taką umowę zyskujemy gwarancję, że jest ona sporządzona zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz co najważniejsze dokument ten upoważnia do późniejszego dochodzenia przed sądem swoich praw. Możemy, dzięki temu poprzez wyrok sądu niejako przymusić drugą stronę do zrealizowania umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna sporządzona u notariusza zabezpiecza przed uchylaniem się jednej ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej. Pozwala również nie tylko zobligować drugą stronę do dotrzymania umowy przyrzeczonej, ale i dochodzenia roszczeń względem strony uchylającej się przez naprawę szkody jaka została poniesiona przez wnioskującego, który liczył na dojście umowy do skutku. Dzięki posiadaniu umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego istnieje możliwość dochodzenia zwrotu wydatków poniesionych w związku z zawarciem transakcji, zwrotu dodatkowych nieplanowanych kosztów, wniesienie roszczeń dodatkowych wynikających ze straty czasu poświęconego na oczekiwanie na zrealizowanie transakcji.

Gdy umowa przedwstępna zawarta jest u notariusza w formie aktu notarialnego możemy ubiegać się o wpis roszczenia do księgi wieczystej. Wpis pełni istotną funkcję jako powiadomienie, że z dniem podpisania umowy kupna przejdzie na kogoś obowiązek wywiązywania się ze zobowiązania odnośnie przeniesienia własności. Wpis stanowi również informację dla przyszłych nabywców o roszczenia osób trzecich. Są to istotnie informacje warunkujące niekiedy podjęcie decyzji o zakupie danej nieruchomości. Jeśli umowa przedwstępna nie zawiera istotnych elementów umowy przyrzeczonej wtedy nie można mówić, że zostały spełnione warunki jakie decydują o ważności umowy przedwstępnej.

Koszt umowy przedwstępnej zawieranej u notariusza.

Koszty umowy przedwstępnej najczęściej ustalane są indywidualnie. Najczęściej plasuje się to w widełkach cenowych od 1 tys. do 5 tys. zł. Koszt umowy przedwstępnej często uzależniony jest od wartości umowy, która będzie podpisywana. Odpowiedni koszt sporządzenia umowy przedwstępnej jest zabezpieczeniem roszczenia. Zabezpieczenie to zwiększa prawdopodobieństwo, że sprzedający oraz kupujący wywiążą się z warunków zawartych w umowie. Zdeterminowany kupujący będzie bardziej zabezpieczony przed ewentualną stratą lokalu w wynegocjowanej i ustalonej cenie. Sprzedający posiada natomiast zabezpieczenie w formie deklaracji kupującego o nabyciu lokalu. Dlatego brak wizyty u notariusza może okazać się dużą stratą, gdy któraś ze stron nie wywiąże się z warunków umowy.

Jak widzimy umowa przedwstępna sporządzona w formie aktu notarialnego u notariusza daje nam wiele możliwości zabezpieczeń. Dzięki formie notarialnej zyskujemy pewność, że akt notarialny nie zostanie zniszczony lub sfałszowany – oryginał zawsze pozostaje w Kancelarii Notarialnej. Podpis notariusza daje gwarancję, że wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości, kwestie własności, praw do lokalu zostały gruntownie sprawdzone. Notariusz kształtując umowę przedwstępną na podstawie oświadczeń woli, włączony jest w proces kupna, sprzedaży, dzięki czemu stanowi gwarancję bezpieczeństwa transakcji. Dlatego warto skorzystać z pomocy odpowiedniej kancelarii notarialnej, która dobierze najlepszą formę umowy przedwstępnej.

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna zawierana jest celem określenia warunków jakie będą musiały zostać spełnione, aby została zawarta umowa właściwa, czyli inaczej umowa przyrzeczona. Umowa przedwstępna zawierana jest przy porozumieniu stron, gdzie obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy

Przed czym zabezpiecza umowa przedwstępna?

O ile umowę cywilnoprawną można podważyć z błahego powodu, w przypadku aktu notarialnego nie będzie już to takie łatwe. Umowa przedwstępna sporządzona u notariusza daje bezpieczeństwo transakcji. Posiadając taką umowę zyskujemy gwarancję, że jest ona sporządzona zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz co najważniejsze dokument ten upoważnia do późniejszego dochodzenia przed sądem swoich praw.

Jaki jest koszt umowy przedwstępnej?

Koszty umowy przedwstępnej najczęściej ustalane są indywidualnie. Najczęściej plasuje się to w widełkach cenowych od 1 tys. do 5 tys. zł. Koszt umowy przedwstępnej często uzależniony jest od wartości umowy, która będzie podpisywana. Odpowiedni koszt sporządzenia umowy przedwstępnej jest zabezpieczeniem roszczenia.

Dodaj komentarz