Informacja dla Klientów Kancelarii Notarialnej Agnieszka Dawińdziak w Gdyni

1. Notariusz otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami ( np. pobranie opłat sądowych i podatku).

2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywana funkcją i zadaniami (spełnia o wymogi art. 6 ust, 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie Danych 2016/69 – RODO).

3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 11 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, (Dz. U. z 2019 roku poz. 540) oraz ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723).

4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej) w zakresie realizacji obowiązków ustawowych.

5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku
z którą otrzymał te dane.

6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek przekazywania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@gdynianotariusz.pl.