Notariusz Gdynia

Opłaty Notarialne

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Opłaty Notarialne

Opłaty ponoszone przez osoby sporządzające czynności notarialne wynikają z przepisów nakładających na notariusz obowiązki pobierania opłat i ich przekazywania do takich opłat należą:
 • opłaty sądowe,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn.
Prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną w celu obliczenia kosztów jakie należy ponieść sporządzają daną czynność prawną.
Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

TAKSA NOTARIALNA

Jest to wynagrodzenie notariusza za sporządzenie czynności notarialnych uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (jeśli chcesz zapoznać się z treścią Rozporządzenia, kliknij tutaj). Warto zaznaczyć, że podane w rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, a wysokość należy ustalić bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej. W tym celu należy podać: cenę sprzedaży w przypadku
 • umowy sprzedaży;
 • wartość przedmiotów umów zamiany, darowizny, odpłatnego i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, podziału majątku, działu spadku.
Warto podkreślić, że kwoty zawarte w rozporządzeniu są kwotami netto i należy do nich każdorazowo doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

W rozporządzeniu możemy znaleźć wzór wyliczania maksymalnych stawek:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

W rozporządzeniu przewidziano też sytuacje, w których notariusz pobiera połowę maksymalnej stawki to jest w przypadku sprzedaży lokali stanowiących odrębną nieruchomość, zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, sprzedaży działek budowlanych.

Niektóre z czynności notarialnych mają stała stawkę i należą do nich z godnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem:

 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza, rozdzielność, przywrócenie wspólności majątkowej) – 400 zł,
 • testament – 50 zł,
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł,
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł,
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 • sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyłączeniem protokołu dziedziczenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem) – 400 zł,
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 • sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł

Dodatkowo do powyższych kosztów należy doliczyć koszt wypisów aktów, a stawka za jedną stronę wypisu wynosi 6 zł oraz oświadczeń dodatkowych składanych w akcie 200zł. 

Wszystkie powyższe kwody są kwotami netto i powiększone zostaną o podatek VAT w stawce 23%.

2) poświadczenia

poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

·         na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

·         na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

 • –  poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 • –  poświadczenie pozostawania przy życiu:

·         w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,

·         w innym celu – 30 zł;

 • –  poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za dokonanie czynności poza kancelarią notariusz pobiera dodatkową opłatę – w porze dziennej (między godziną 8-20) – 50 zł, a w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy – 100 zł, za każda rozpoczętą godzinę.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez względu na wartość nabywanej rzeczy lub prawa.

W innych przypadkach kwota podatku zależeć będzie od grupy podatkowej, do której przynależą strony jak też od wartości rynkowej przedmiotu umowy.

W ustawie znajduje się również podział na grupy podatkowe:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców.

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Opodatkowaniu nie podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przy wartościach przewyższających wyżej opisane kwoty podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

Ponad

Do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10’278 zł

3%

10’278 zł

20’556 zł

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10’278 zł

20’556 zł

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20’556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10’278 zł

7%

10’278 zł

20’556 zł

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10’278 zł

20’556 zł

 

1’644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20’556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10’278 zł

12%

10’278 zł

20’556 zł

1’233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10’278 zł

20’556 zł

 

2’877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20’556 zł

7%

Nabycie własności w drodze zasiedzenia

Treść ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn kliknij tutaj.

OPŁATA SĄDOWA ZA WPISY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Kwoty należnych opłat za najczęściej dokonywane wpisy:

– wpis prawa własności, uprawnienia i hipoteki – 200 zł,

– wpis prawa własności w udziale minimalnie 100 zł (w przypadku nabycia np. 75/100 w nieruchomości opłata ta wynosi 150 zł wyliczona jest w następujący sposób 200:100 = 2, 2×75 zł =150 zł)
– wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności –150 zł 

– wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł
–  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
– wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł
– założenie księgi wieczystej 100 zł,
–  odłączenie nieruchomości lub jej części – 100 zł,
– sprostowanie działu I-O – 100 zł.

W przypadku wniosku o wykreślenie prawa pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych, z której treścią zapoznać się można klikając tutaj.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym pobiera przy zawieraniu umów (uzależniając ich zawarcie od uiszczenia podatku) podatek od czynności cywilnoprawnych określony procentowo w większości przypadku stawka wynosi 2% wartości przedmiotu umowy (pobierany przy umowach sprzedaży, zamiany, odpłatnego zniesienia współwłasności), natomiast również pobiera podatek w wysokości 1% i tu na przykład przy zbyciu ekspektatywy prawa własności lokalu czy cesji praw.

Obowiązki notariusza oraz wyokość pobieranego podatku określa ustawa  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z której treścią zapoznać możesz się tutaj.

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: