Notariusz Gdynia

Umowa Małżeńska

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Umowa Majątkowa Małżeńska

Umowa małżeńska skutkuje wprowadzeniem umownego majątkowego ustroju małżeńskiego i wyłączeniem ustroju ustawowego lub jego przywróceniu, a również dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków. Zawierana jest ona pomiędzy małżonkami lub osobami dopiero planującymi zawrzeć małżeństwo (tzw. intercyza). Umowę majątkową małżeńską można zawszeć zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem. Wymaganą dla ważności formą jest akt notarialny. O fakcie zawarcia umowy małżonkowie każdorazowo muszą informować swoich kontrahentów, w przeciwnym wypadku jej postanowienia nie będą dla nich wiążące. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązują dwa podstawowe typy ustrojów majątkowych: ustrój ustawowy oraz ustroje umowne.
Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

Ustrój ustawowy

Ustrój wspólności powstaje z mocy prawa z chwilą zwarcia małżeństwa. Zwana również wspólnotą małżeńską obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa powstają trzy masy majątkowe: majątki osobiste małżonków (czyli zgromadzone przed zawarciem małżeństwa rzeczy i prawa, a także składniki nabyte w trakcie trwania małżeństwa, wymienione przez ustawę, m.in. nabyte tytułem darowizny lub spadku) oraz majątek wspólny, objęty wspólnością ustawową, „niepodzielną” (generalnie – przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa, m.in. wynagrodzenia za pracę, dochody z działalności zarobkowej). Małżonkowie mogą jednak, na mocy umowy majątkowej, wspólność ustawową rozszerzyć – i objąć nią także składniki ich majątków osobistych, bądź ograniczyć

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich;
 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej (również z działalności gospodarczej);
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątków osobistych;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS (art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.);

Ustroje Umowne

Współwłasność majątkowa jest zasadą więc w trakcie trwania małżeństwa w każdej chwili może być uchylona przez orzeczenie sądu. Współwłasność majątkowa może ulec zmianie również poprzez zawarcie przez małżonków umowy małżeńskiej. Umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową wyłącza całkowicie ustawową wspólność. Z chwilą zawarcia umowy małżonkowie nabywają rzeczy i prawa do swoich majątków i swobodnie nimi dysponują, a to, co kiedyś było wspólnością ustawową objęte, z chwilą zawarcia umowy staje się wspólnością w częściach ułamkowych (w domyślnej wysokości po połowie).

Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Zawarta przez małżonków umowa może być w każdym momencie rozwiązana – co oznacza powrót do ustawowego uregulowania stosunków majątkowych małżonków, od momentu rozwiązania umowy.

Zawarcie umowy majątkowej, rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa zapewnia każdemu z małżonków samodzielność w zarządzie własnym majątkiem. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Najważniejszym jest, że każde z małżonków od tej pory zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Podział majątkowy może być zarówno rozszerzony jak i ograniczony przez podmioty umowy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie całkowitej zgody osób biorących udział w procesie. Decyzja o rozdzielności majątkowej musi być jednomyślna i sporządzona w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to szczególny typ ustroju majątkowego, który może powstać tylko w drodze umowy. Postanowienie (opcjonalne) o wyrównaniu dorobków, umożliwia, po ustaniu rozdzielności, małżonkowi, który zgromadził mniejszy majątek – żądania jego wyrównania do dorobku współmałżonka, poprzez zapłatę lub przeniesienie na niego praw. Wraz z ustaniem rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, małżonkowi którego dorobek jest mniejszy, przysługuje do drugiego małżonka roszczenie o wyrównanie dorobków (art. 514 § 1 kro.).

Do dokonania szeregu czynności dotyczących majątku wspólnego wymagana jest zgoda współmałżonka:

Art. 37.§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
[…]§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Należy zauważyć, iż zdecydowana większość ww. czynności musi być dokonana u notariusza.

Podział majątku wspólnego

Małżonkowie mają prawo w każdym momencie podczas trwania małżeństwa oraz po jego ustaniu zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego, mogą w takiej umowie ustalić które składniki majątku przypadną konkretnemu małżonkowi oraz czy podziału dokonują ze spłatami, dopłatami czy bez spłat i dopłat. Umowa taka może zastąpić spór sądowy o podział majątku wspólnego. Jest szybki i łatwym sposobem do podzielenia majątku wspólnego między małżonków. Unikając postępowania sądowego.

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: