Notariusz Gdynia

Testament

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Testament

Każdy w pewnym etapie swojego życia zetknie się z dziedziczeniem. Można pozostawić tę kwestię ustawie lub wybrać kto powinien po nas odziedziczyć spadek i spisać testament. Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Przy braku testamentu dziedziczenie określone jest w ściśle ustalonej kolejności – jest to tzw. ustawowy porządek dziedziczenia. Pierwszymi osobami dziedziczącymi majątek zmarłego są małżonek oraz (zstępni) dzieci. W przypadku braku (zstępnych) dzieci czy wnuków, majątek zmarłego dziedziczy małżonek oraz rodzice zmarłego. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje należny mu udział przypada rodzeństwu zmarłego w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie żyje, należy mu udział przypada dzieciom rodzeństwa.
Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

Nie da się ukryć, że testament notarialny to jedna z najbezpieczniejszych form sporządzenia testamentu, sporządzona przez notariusza w obecności spadkobiercy, zgodnie z wolą spadkodawcy. Ma ona formę aktu notarialnego i może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów – jeśli spadkodawca ma tylko takie życzenie. Ułatwi to dotarcie do testamentu po śmierci spadkodawcy.

Przyszły spadkodawca może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, wyłączając w tym zakresie (w całości bądź częściowo) ustawowy porządek dziedziczenia. W szczególności – może do spadku powołać swojego spadkobiercę (bądź kilku z nich) przeznaczając mu cały swój majątek bądź jego część, a nawet – konkretną rzecz. By jednak takie rozrządzenie było skuteczne, forma i treść testamentu muszą być zgodne z wytycznymi, jakie reguluje ustawa.
Po pierwsze – testament może sporządzić tylko jedna osoba, tzn. nie można napisać testamentu wspólnie z np. małżonkiem, nawet jeśli wola testatorów jest taka sama. Taki testament byłby z mocy prawa nieważny. Po drugie – zależnie od tego, w jakich okolicznościach testament jest sporządzany i jaka miałaby być jego treść – Kodeks cywilny rozróżnia testamenty: – zwykłe – własnoręczny (holograficzny), notarialny (w formie aktu notarialnego) i allograficzny („urzędowy”) – szczególne – ustny, podróżny i wojskowy.

Rodzaje testamentów

Testament ustny sporządza się, gdy zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli okoliczności nie pozwalają na sporządzenie testamentu zwykłego. Spadkodawca swoją wolę oświadcza ustnie w obecności dwóch świadków. Treść tego testamentu stwierdza się następnie pismem bądź na drodze zeznań składanych przed sądem.
Testament allograficzny to testament sporządzany w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia oraz podpisami osób biorących udział w jego sporządzeniu. Co ważne, takiego testamentu nie mogą sporządzić osoby głuche.
Testament podróżny i wojskowy to testamenty sporządzane w szczególnych okolicznościach, a przybierają formę oświadczenia ustnego składanego w obecności określonych osób.

Jak sporządzić testament?

Testament własnoręczny dla swojej skuteczności wymaga sporządzenia go w całości w formie pisemnej – pismem ręcznym, zaopatrzenia go datą jego sporządzenia oraz podpisem testatora. W swojej treści może zawierać wszystkie dopuszczalne prawem postanowienia – oprócz zapisu windykacyjnego (testament z zapisem windykacyjnym musi być sporządzony w formie aktu notarialnego). Może zatem zawierać m.in. powołanie spadkobiercy, tak do całości jak i do części spadku, podstawienie (czyli wskazanie spadkobiercy, który dziedziczyłby w sytuacji, w której „pierwszy” z powołanych nie może lub nie chce dziedziczyć), zapis zwykły (więcej o zapisie zwykłym i windykacyjnym znajdziesz tutaj), polecenie – czyli zobowiązanie spadkobiercy do określonego działania lub zaniechania, nie czyniące nikogo wierzycielem, wydziedziczenie – czyli pozbawienie prawa do zachowku z racji na ważne wymienione przepisami Kodeksu cywilnego powody) czy wskazanie wykonawcy testamentu. Często od Klientów pada pytanie, czy „ważność” testamentu własnoręcznego jest taka sama jak testamentu w formie aktu notarialnego – oczywiście tak. Forma aktu notarialnego, jak już wspomniano wcześniej, wymagana jest tylko, gdy spadkodawca chce przeznaczyć poszczególne składniki swojego majątku tytułem zapisu windykacyjnego.

Odwołanie testamentu

Co istotne – testament można w każdej chwili odwołać – poprzez zniszczenie go bądź poprzez sporządzenie nowego (z zaznaczeniem, że poprzedni odwołuje) bądź poprzez dokonanie zmian, z których wynika wola odwołania poprzedniego testamentu. Jeśli spadkodawca sporządzi nowy testament, ale nie zawsze w nim wyraźnej woli odwołania poprzednich, ulegną odwołaniu tylko te postanowienia, które nie dają się pogodzić z treścią nowego testamentu.

Nieważność testamentu


W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę testamentów jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 rok, Nr 16 poz. 93 ze zm.).


Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
• w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
• pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
• pod wpływem groźby.

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: