Notariusz Gdynia

Umowa Sprzedaży

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Umowa Sprzedaży

Akt notarialny podpisany u notariusza jest niezbędny do przeniesienia własności nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych takich jak spółdzielcze własnościowe prawo. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przeniesienie własności rzeczy lub prawa na kupującego w zamian za zapłacenie sprzedającemu umówionej ceny. Cena może być ustalona dowolnie przez strony jednak należy pamiętać, że Urząd Skarbowy ma prawo badania przedmiotu umowy pod względem jego wartości, a także jego prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej (umowy sprzedaży). Należy pamiętać również o tym żeby ustalona cena nosiła znamię ekwiwalentności do świadczenia, czyli zadowalać zarówno sprzedawcę jak i nabywcę, to jest odpowiadała, również w ich mniemaniu, wartości rzeczy. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za cenę niższą niż rynkowa z uwagi na zadłużenia, które zobowiąże się ponieść nabywający nieruchomość lub prawa, strony zobowiązane są do określenia notariuszowi wartości rynkowej sprzedawanej rzeczy, w celu pobrania przez niego właściwej kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz taksy notarialnej. Umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej, gdyż świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Umowa sprzedaży wywołuje skutek zobowiązująco-rozporządzający.
Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

Warto zwrócić uwagę na to iż przedmiotem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nie muszą być tylko rzeczy, dla których zastrzeżono formę aktu notarialnego, mogą być to również inne rzeczy lub prawa inne niż własność, zbywalnych praw podmiotowych. W skład zbywalnych praw przedmiotowych mogą wchodzić ograniczone prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, wierzytelności, czy też prawa do spadku. Umowa sprzedaży dotyczyć może również zespołu składników materialnych i niematerialnych, co bezpośrednio wskazuje na to, że zastosowanie ma się również w odniesieniu do przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa formą wystarczającą jest umowa zawarta z podpisami notarialnie poświadczonymi, a gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość wówczas wymagana jest forma aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego może zostać poprzedzona:
• złożeniem oferty przez drugą stronę umowy,
• przetargiem ograniczonym lub nieograniczonym
• protokołem uzgodnień – najczęściej stosowanym przy nabywaniu nieruchomości lub innych praw od Skarbu Państwa.

Najczęstszymi umowami zawieranymi w Kancelarii Notarialnej są umowy sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali – z racji na wymóg formy takiej umowy (tzn. obowiązku jej zawarcia w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności umowy). Każda umowa sporządzana jest na podstawie dostarczonych przez strony dokumentów. Wszelkie kwestie dotyczące ceny, sposoby i terminu zapłaty, terminu i sposobu wydania sprzedawanego przedmiotu np. nieruchomości, są sporządzane przez notariusza w oparciu o ustalenia stron oraz dostarczone dokumenty. Co wymaga podkreślenia, umowa sprzedaży przenosi prawo na nabywcę nieruchomości z chwilą jej zawarcia, niezależnie od tego, czy cała cena została już zapłacona, czy nie. Wyjątkiem są umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dla których założone zostały księgi wieczyste – skuteczność przejścia praw uzależniona jest od ujawnienia nabywcy w dziale II księgi wieczystej, jednak ciągle nie od zapłaty ceny. Dlatego w interesie strony sprzedającej jest zabezpieczenie zapłaty ceny przez kupującego – np. poprzez dobrowolne poddanie się egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku zapłaty ceny, zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomości (hipoteka), poręczenie, bądź inne odpowiadające stronom umowy rozwiązanie. Samo wydanie przedmiotu umowy również może być zabezpieczone poprzez dobrowolne poddanie się egzekucji, co do wydania przedmiotu sprzedaży.
Umowa sprzedaży może następować za gotówkę, wówczas strony rozliczają się w gotówce lub przelewem ze środków własnych strony kupującej lub częściowo może być zakup kredytowany wówczas kupujący częściowo płacą cenę ze środków własnych w dniu zawarcia umowy lub w terminie umówiony przez strony, a częściowo z kredytu jaki na ten cel uzyskali w banku w terminie określonym w umowie kredytowej.

Kancelaria notarialna jest włączana w czynności prawne nie tylko umów sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, czy spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Poświadczenie notariusza jest niezbędne również w przypadku poświadczenia podpisów na umowie sprzedaży np. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy tych czynnościach niezbędne jest poświadczenie przez notariusza własnoręczności podpisów stron umowy. Poświadczenie notarialne zabezpiecza interesy stron nie tylko przy stwierdzeniu własnoręczności podpisu złożonego przed notariuszem lub uznaniu jego za własny. Niezbędne jest również przy potwierdzeniu zgodności wyciągu, zgodności odpisu, kopii z okazanym dokumentem czy potwierdzeniu daty okazanego dokumentu (data pewna).

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: