Notariusz Gdynia

Umowa Przedwstępna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Umowa Przedwstępna

Umowa przedwstępna zawierana w Kancelarii Notarialnej zabezpiecza przed borykaniem się z wieloma stresującymi formalnościami. Jak wiadomo dla wielu osób pojęcia prawnicze, umowy, dokumenty czy formalności są zupełną nowością. Kancelaria Notarialna sprawnie przeprowadzi, każdego przez proces związany ze sporządzeniem umowy przedwstępnej oraz zabezpieczy przed wszelkimi nieprzyjemnymi sytuacjami. Najczęściej zawieranymi w Kancelariach notarialnych umowami przedwstępnymi są umowy przedwstępne sprzedaży, a częstym powodem ich zawarcia – pozyskiwanie środków na nabycie nieruchomości przez kupujących (np. starania o udzielenie kredytu na zakup, oczekiwanie na decyzję o warunkach zabudowy, nieuregulowany stan prawny nieruchomości czy służebności i obciążenia lokalu). Umowa przedwstępna najczęściej jest pierwszym krokiem do nabycia własnej nieruchomości.
Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa ta zawierana jest, gdy z określonych powodów nie ma możliwości podpisania umowy przyrzeczonej od razu. Wynika z tego, że głównym roszczeniem wynikającym z umowy przedwstępnej jest roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. Żeby jednak można było dochodzić jej zawarcia przed sądem, umowa przedwstępna musi czynić zadość wymaganiom umowy przyrzeczonej, w szczególności co do wymaganej dla niej formy. Dlatego właśnie umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, zawarta w formie aktu notarialnego, daje stronom silniejszą ochronę ich uprawnień. Jeśli bowiem sąd przychyli się do żądania powoda o zawarcie umowy przyrzeczonej, orzeczenie zgodne z wnioskiem strony zastępuje oświadczenie dłużnika (osoby, która uchylała się od zawarcia umowy właściwej). Jeśli jednak, z określonych przyczyn, stronie nie zależy na przymusowym egzekwowaniu od drugiej strony wykonania jej zobowiązań, może ona dochodzić naprawienia szkody powstałej w wyniku nie zawarcia umowy przyrzeczonej. Szkoda ta określana jest w granicach ujemnego interesu umownego, to jest wziąwszy pod uwagę działania, jakie podjęła strona zainteresowana zawarciem umowy „ostatecznej”, licząc na zawarcie tej umowy. Strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Mogą także wprowadzić kary umowne, na wypadek uchylania się od spełnienia umownych obowiązków.

Zgodnie z art. 390 k.c.
§ 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.


§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna zadatek, zaliczka oraz wysokość zadatku

Wiele osób mylnie uważa zadatek i zaliczkę jako formę synonimów. Niestety wiążą się one z różnymi konsekwencjami prawnymi w przypadku niewykonania umowy. Zadatek jak najczęściej używanym elementem przedwstępnej umowy sprzedaży. Przybiera on formę zabezpieczającą dla obu stron. Zadatek jest określoną sumą pieniężną przekazywaną jednej ze stron – najczęściej przy umowach przedwstępnych sprzedaży zadatek przekazywany jest sprzedawcy. Zadatek w razie nie wykonania umowy przez stronę wręczającą, nie podlega zwrotowi. Zadatek zostanie zwrócony w podwójnej jego wysokości stronie wręczającej zadatek, gdy umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie osoby, która zadatek otrzymała. Warunkiem zatrzymania zadatku, bądź otrzymania go w podwójnej wysokości jest odstąpienie od umowy, co oznacza rezygnację z pozostałych roszczeń wynikających z umowy. Innymi słowy – zadatek w takiej sytuacji pełni funkcję odszkodowawczą i od woli stron zależy, czy będą one dochodzić zawarcia umowy i, ewentualnie, odszkodowania, czy skorzystanie z zadatku uczyni zadość ich interesowi prawnemu. Mniej skomplikowana sytuacja występuje w przypadku zaliczki, gdyż podlega ona zwrotowi. Oprócz zaliczki oraz zadatku występuje jeszcze kara umowna. Kara umowna również jest zabezpieczeniem, na wypadek niewywiązania się strony ze swoich zobowiązań z tytułu zawartej umowy przedwstępnej. Pełni rolę naprawienia szkody wynikłej w związku z nie zawarciem umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po jednej ze stron – poprzez zapłatę kwoty ustalonej w umowie.
Również znaną praktyką mającą na celu zabezpieczenie strony kupującej, w przypadku zawieranych umów sprzedaży nieruchomości, praw użytkowania wieczystego czy spółdzielczych własnościowych praw do lokali – jest ujawnienie roszczenia wynikającego z zawartej umowy przedwstępnej, w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotu umowy. Umożliwia to zapoznanie się z treścią roszczenia każdej osobie trzeciej, co wyłącza przymiot działania w dobrej wierze, na wypadek ewentualnej nieuczciwości sprzedawcy i innego kontrahenta.
Z racji tego, że zadatek jest najczęstszą formą zabezpieczenia interesów obu stron, warto poruszyć temat jego wysokości, gdyż jego wysokość nie jest również uregulowana prawnie. Przy transakcjach przyjęło się natomiast, że wysokość zadatku stanowi procent wartości nieruchomości. Najczęściej kwota ta stanowi 10% wartości nieruchomości. Co nie stanowi przeszkód przed tym, aby zadatek przedstawiony w umowie przedwstępnej sprzedaży nie był wyższy lub niższy. Nie ma również reguły, która określa, że trzeba go również przedstawiać w sposób procentowy. W przypadku wysokości zadatku każda ze stron musi wliczyć ryzyko niewywiązania się z umowy. Kupujący wnosząc niższy zadatek w przypadku niewywiązania się z umowy zyskuje niższą stratę, gdyż sprzedający zachowuje zadatek w całości. Sprzedający natomiast im większy uzyska zadatek tym w przypadku niewywiązania się z umowy po swojej stronie musi zwrócić na rzecz kupującego zadatek w podwójnej wysokości. Każda ze stron szacując ryzyko podejmuje odpowiednią decyzję i przystaje na zadatek w wysokości najbardziej neutralnej. Natomiast przyjęte zostało, że zadatek nie powinien być dany w większej kwocie niż połowa świadczenia, czyli ceny sprzedaży nieruchomości, wynika to również z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2002 roku, sygn.. akt IV CKN 672/00.
Głównym roszczeniem wynikającym z omawianej umowy jest roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. Żeby jednak można było dochodzić jej zawarcia przed sądem, umowa przedwstępna musi czynić zadość wymaganiom umowy przyrzeczonej, w szczególności co do wymaganej dla niej formy. Dlatego właśnie umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, zawarta w formie aktu notarialnego, daje stronom silniejszą ochronę ich uprawnień. Jeśli bowiem sąd przychyli się do żądania powoda o zawarcie umowy przyrzeczonej, orzeczenie zgodne z wnioskiem strony zastępuje oświadczenie dłużnika (osoby, która uchylała się od zawarcia umowy właściwej). Jeśli jednak, z określonych przyczyn, stronie nie zależy na przymusowym egzekwowaniu od drugiej strony wykonania jej zobowiązań, może ona dochodzić naprawienia szkody powstałej w wyniku nie zawarcia umowy przyrzeczonej. Szkoda ta określana jest w granicach ujemnego interesu umownego, to jest wziąwszy pod uwagę działania, jakie podjęła strona zainteresowana zawarciem umowy „ostatecznej”, licząc na zawarcie tej umowy. Strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania.

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: