Notariusz Gdynia

Pełnomocnictwo Notarialne

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Pełnomocnictwo Notarialne

Pełnomocnictwo notarialne jest idealnym sposobem na rozwiązanie wielu niedogodności związanych z absencją osoby bezpośrednio zainteresowanej. Znacznie częściej niż się wydaje zdarzają się sytuacje, w których osoba bezpośrednio zainteresowana nie może stawić się w określonym miejscu celem dokonania określonych czynności prawnych. Może wiązać się to z bardzo dotkliwymi skutkami prawnymi, których każdy chciałby uniknąć. Do rozwiązania takich sytuacji idealnie nadaje się pełnomocnictwo notarialne. Pełnomocnik pomoże w sytuacjach, w których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić spraw, czy też uczestniczyć w dotyczących jej czynnościach prawnych osobiście. Dzięki temu osoba stająca się pełnomocnikiem może wykonywać określone czynności prawne.
Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

Rodzaje pełnomocnictwa notarialnego

Zakres działań pełnomocnika obejmuje rodzaj udzielonego pełnomocnictwa. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe oraz pełnomocnictwo szczególne. Zaznaczyć trzeba, że pełnomocnictwo upoważnia określoną osobę do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz w określonych przez nas czynnościach dlatego należy dokładnie przemyśleć i chociaż swoimi słowami powiedzieć w kancelarii co pełnomocnik miałby za nas robić żeby nie okazało się, że brakuje nam czegoś istotnego.

Pełnomocnictwo ogólne – pełnomocnictwo upoważniające do ogółu spraw, czyli do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnik ma prawo reprezentacji przed instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, w tym urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia. Do jego ważności niezbędne jest udzielenie go w formie pisemnej, jednak najczęściej urzędy wymagają poświadczenia podpisu u notariusza pod takim pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo rodzajowe – Jest to forma umocowania do danego rodzaju czynności przekraczających zwykły zarząd (np. powtarzających się). Jego forma zależy od wymaganej przez prawo, bądź umowę, formy dla dokonania tych czynności (zastrzeżonej ad solemnitatem, czyli pod rygorem nieważności). Pełnomocnictwo takie określa wyraźnie jaki rodzaj czynności oraz przedmiot jest nim objęty, w odróżnieniu od pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnik może w imieniu mocodawcy zawierać np. umowy o pracę.
Pełnomocnictwo szczególne – Jest to pełnomocnictwo udzielone celem dokonania jednej, określonej sprawy. Zasada odnośnie formy jest taka sama, jak przy pełnomocnictwie rodzajowym czyli pełnomocnictwo musi być, pod rygorem nieważności, udzielone w takiej samej formie, jaka wymagana jest do dokonania czynności (np. pełnomocnictwo do zbycia/nabycia nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego, tak jak sama czynność). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna także wtedy, gdy jest ograniczona w zdolności do czynności prawnej. Będzie mogła ona udzielać dalszych pełnomocnictw tylko w wypadku wyraźnego zezwolenia przez mocodawcę. Pełnomocnik nie może przy dokonywaniu czynności na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz samego siebie, chyba że wyraźnie wynika to z treści umocowania. Tak samo rzecz ma się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika obu stron czynności.

Pełnomocnictwo notarialne, kiedy się przydaje?

W Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa w formie pisemnej, pod którym podpis poświadczy notariusz. Wszelkiego rodzaju sytuacje, w których występuje obrót nieruchomościami będą wymagały pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego jest przydatne przy podziale spadku, zniesienia współwłasności, darowizny nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przy umowie sprzedaży nieruchomości.

Prokura

Szczególnym pełnomocnictwem jest prokura – udziela jej przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS). Umocowuje ona do dokonywania ogółu czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Powinna być ona udzielona na piśmie, pod rygorem nieważności. Prokurentem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura wygasa z chwilą śmierci prokurenta, a trwa nadal w przypadku śmierci przedsiębiorcy, a także w przypadku jego likwidacji. O udzieleniu i wygaśnięciu prokury przedsiębiorca zawiadamia sąd rejestrowy. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo szczególne. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku spółek osobowych do udzielania prokury niezbędna jest zgoda wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, natomiast w spółkach kapitałowych wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

Wyróżniamy prokury:
• prokura samodzielna (samoistna) – prokurent działa samodzielnie;
• prokura łączna – dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów;
• prokura oddziałowa – zakres umocowania prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo można w każdym momencie odwołać, aby jednak odwołanie było skuteczne, pełnomocnik musi być o tym poinformowany. Zobowiązany jest wtedy do zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. Może on żądać jego odpisu, jednak nanosi się wtedy nań adnotację o jego odwołaniu. Pełnomocnictwo nieodwołane wygasa po jego „wypełnieniu” – czyli gdy czynność, do której upoważniało, została dokonana, jak też, co do zasady – w przypadku śmierci mocodawcy bądź pełnomocnika. W tym drugim bowiem przypadku przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają zastrzeżenie o nie wygasaniu pełnomocnictwa na wypadek śmierci mocodawcy bądź pełnomocnika

Pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy wygasa z różnych przyczyn:
• na skutek okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa (upłynięcia terminu, wykonania pewnej czynności, ustania stosunku podstawowego);
• z powodu odwołania pełnomocnictwa – odwołanie jest możliwe w każdym czasie i bez konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia; odwołanie jest jednostronnym i nieformalnym oświadczeniem woli, wymaga poinformowania pełnomocnika (mocodawca może zrzec się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa tylko z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa);
• śmierci pełnomocnika lub mocodawcy; mocodawca może jednak w treści pełnomocnictwa zastrzec, że umocowanie nie wygaśnie (zastrzeżenie takie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa);
• likwidacji lub upadłości osoby prawnej;
• zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika.

Jeśli pełnomocnik dokona czynności jednostronnej z przekroczeniem umocowania – będzie ona nieważna. Gdyby zaś zawarł umowę – jej skuteczność będzie zawieszona – do czasu potwierdzenia jej przez mocodawcę, w wyznaczonym przez drugą stronę terminie. Bezskuteczny jego upływ skutkuje zwolnieniem jej z zobowiązania i aktualizuje odpowiednie roszczenia do falsus procuratora. Z kolei w sytuacji, w której „były” pełnomocnik dokona czynności prawnej po wygaśnięciu pełnomocnictwa, ale w granicach pierwotnego umocowania – czynności te wywołują skutek chyba że druga ich strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: