Notariusz Gdynia

Umowa Deweloperska

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Komfort i bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
Zapraszamy!
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Notariusz Gdynia

Umowa Deweloperska

Umowa deweloperska jest ważnym elementem rynku pierwotnego nieruchomości, pozwala ona na zabezpieczenie interesów obu stron transakcji, dając pewność deweloperom o pozyskaniu inwestorów oraz nabywcom ochronę ich praw.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.

Umowa deweloperska jest narzędziem prawnym, którego celem jest uregulowanie zasad ochrony praw nabywcy nieruchomości na rynku pierwotnym. Pozwala ona deweloperom na pozyskanie inwestorów na etapie planowania i budowy nieruchomości, co jest korzystne zarówno dla deweloperów jak i nabywców.

Jest to nowy typ umowy notarialnej, który został uregulowany w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warto pamiętać, że umowa deweloperska jest podpisywana przed odbiorem nieruchomości, co oznacza, że nabywca ma pewność, że jego prawa zostaną zabezpieczone przed etapem oddania nieruchomości do użytkowania.

Zgodnie z umową, deweloper jest zobowiązany do rozpoczęcia oraz ukończenia budowy nieruchomości, co ma na celu przeniesienie praw własności na nabywcę. Deweloper jest odpowiedzialny za realizację projektu budowlanego oraz za spełnienie wszystkich wymagań prawnych związanych z budową.

Natomiast nabywca jest zobowiązany do opłacania kosztów nieruchomości, co jest ważne dla dewelopera jako że pozwala na finansowanie budowy. Nabywca ma również prawo do wglądu do dokumentacji budowlanej oraz do kontrolowanie postępu prac budowlanych.

Aby zabezpieczyć interesy kupującego, prawo nakłada na deweloperów obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego na każdym etapie budowy. Dzięki temu środki kupującego, które wpłacane są deweloperowi przed przeniesieniem własności nieruchomości, a także na etapie samej budowy, są zabezpieczone. Oznacza to, że deweloperzy nie mogą zawierać umów innej formie niż akt notarialny, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla kupującego.

Wynika z przepisów prawnych, że deweloperzy są zobowiązani do zawierania umów deweloperskich tylko w formie aktu notarialnego. Jest to spowodowane potrzebą ochrony interesów kupującego.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest postępowaniem trwającym zdecydowanie krócej niż w przypadku postępowania prowadzonego przez sąd spadku, nadto – można dokonać go przed każdym notariuszem w Polsce (postępowanie sądowe zawsze odbywa się w sądzie właściwym miejscowo według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy). Jednak aby sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza było możliwe w Kancelarii muszą stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi (tu wyjątek stanowi sytuacja kiedy sporządzany jest protokół z jednym ze spadkobierców, który przedkłada notariuszowi wszystkie akty stanu cywilnego przez niego wymagane i taki protokół wysyłany jest pozostałym osobom zainteresowanym: spadkobiercom ustawowym, testamentowym, którzy przed notariuszem w innym mieście, bądź przed konsulem w innym państwie mogą złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu treści protokołu, a także w przypadku do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy oświadczenia o przyjęciu spadku). Istnieją również sytuacje kiedy notariusz nie może poświadczyć dziedziczenia do nich nalezą przypadki kiedy: dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego, wydano orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, czy też został wydany akt poświadczenia dziedziczenia; nadto nie może być wątpliwości co do osób wchodzących w grę jako spadkobiercy ustawowi, a także – notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia po osobie zmarłej przed 1 lipca 1984 roku (niezbędne jest bowiem podanie notariuszowi numeru PESEL spadkodawcy, a ten nie był nadawany przed tą datą).

Jednak ze względu na dynamiczny rozwój rynku nieruchomości pojawiły się inne formy umów, takie jak umowy rezerwacyjne. Służą one do zabezpieczenia interesów kupującego na etapie planowania budowy, pozwalając na rezerwację mieszkania lub domu jeszcze przed rozpoczęciem budowy. W takiej umowie kupujący zobowiązuje się do zakupu nieruchomości po zakończeniu budowy, zaś deweloper zobowiązuje się do przeniesienie prawa własności na nabywcę po zakończeniu budowy. Umowa rezerwacyjna, inaczej zwana umową przedwstępną, jest umową zawieraną między nabywcą a deweloperem, której celem jest czasowa rezerwacja nieruchomości dla nabywcy. W zamian za to, nabywca uiszcza opłatę rezerwacyjną. Ta forma umowy pojawiła się na rynku w celu rozwiązania sytuacji, kiedy nabywca nie jest jeszcze gotów do podpisania umowy deweloperskiej lub do zakupu nieruchomości. Może to być spowodowane koniecznością uzyskania kredytu na zakup nieruchomości, lub potrzebą sprzedaży dotychczasowej nieruchomości przed podjęciem decyzji o zakupie nowej. Umowa rezerwacyjna pozwala na zabezpieczenie nieruchomości dla nabywcy na określony czas, dając mu czas na załatwienie wszystkich formalności związanych z zakupem.

Co zawiera umowa deweloperska?

• Opis i charakterystyka nieruchomości objętej umową, w tym jej położenie, powierzchnię, standard wykończenia, termin oddania do użytkowania itp.
• Warunki przeniesienia prawa własności nieruchomości na nabywcę, w tym terminy płatności oraz sposób rozliczania się za nieruchomość
• Warunki dotyczące użytkowania nieruchomości, w tym informacje o utrzymaniu, konserwacji, opłatach związanych z użytkowaniem itp.
• Warunki dotyczące zwrotu pieniędzy w przypadku niezrealizowania przez dewelopera umowy
• Informacje dotyczące gwarancji i rękojmi związanej z nieruchomością
• Informacje dotyczące odpowiedzialności za ewentualne usterki, wady fizyczne czy prawne nieruchomości
• Informacje dotyczące prawa do wglądu do dokumentacji budowlanej oraz kontrolowanie postępu prac budowlanych
• Informacje dotyczące przysługujących nabywcy praw związanych z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Włącz zaufanego notariusza do czynności prawnych i zabezpiecz swój interes.

Kancelaria Notarialna Gdynia. Notariusz Gdynia centrum. Akt dobrowolne poddanie się egzekucji.
Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowa przedwstępna.
Wiedza i doświadczenie

Odnajdź właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów

Kancelaria notarialna w Gdyni. Umowy sprzedaży, akt notarialny, testament.
Notariusz Gdynia

Kancelaria Notarialna

Zyskaj silną tarczę do walki z zawiłościami prawnymi. Przejdź płynnie przez cały proces sporządzania umów. Zadbaj o niuanse, które mają wpływ na zabezpieczenie Twoich interesów.

Doświadczony Notariusz

1200px Todd Strasser signature
Notariusz Gdynia usługi notarialne w Gdyni
Co możesz z Nami zyskać

Czynności Notarialne

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna

Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport

W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:

 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
notariusz gdynia uslugi
Kancelaria Notarialna

Zyskaj Przewagę
Dzięki Zespołowi Ekspertów.

W końcu odnajdziesz się w gąszczu zagmatwanych zagadnień prawnych. Zyskasz pełne zabezpieczenie swojego majątku. Zadbasz w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Kancelaria Notarialna

Zyskaj Jeszcze Więcej

Działaj sprawniej, dzięki profesjonalnemu wsparciu naszego zespołu. Zabezpiecz swoją przyszłość. Zadbaj o najbliższych. Nasze kompleksowe i wszechstronne usługi pozwolą Tobie nadać odpowiedniego tempa Twoim sprawom.

EKSPERCI

Zyskaj sprawne działanie, dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie prawa.

ZAUFANIE

Jesteś najważniejszy - poczuj się pewien na każdym etapie postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Zespół wyspecjalizowanych praktyków da Tobie przewagę w każdej sprawie.

MISJA

Bezpieczeństwo i skuteczność dokonywanych czynności notarialnych.

PROFESJONALIZM

Zyskasz wsparcie ekspertów na każdym etapie postępowania.

PORADY

Nasza wiedza umożliwi Tobie podjęcie najlepszej decyzji. Zyskasz pewność wyboru.

Wiedza i doświadczenie

Notariusz Twoim Sprawdzonym Partnerem

Zyskaj przewagę dzięki zespołowi ekspertów

Znajdź nas w Social Media: